Spellen, lezen & dyslexie

In onze praktijk zien wij naast spraak-, taal-, stem- en eet-/drinkproblemen ook veel kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren met het leren, lezen en spellen. Onze logopedisten helpen u bij spelling, lezen en dyslexie

Hulp bij spellen, lezen en dyslexie

In onze praktijk zien wij naast spraak-, taal-, stem- en eet-/drinkproblemen ook veel kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren met het leren lezen spellen.

De eerste signalen voor lees- en spellingsmoeilijkheden kunnen al vroeg zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in groep 2 bij de voorbereiding op het leren lezen en spellen. Er kunnen problemen zijn in de letterkennis, het fonemisch bewustzijn (klanken onderscheiden in een woord) of het automatiseren. In groep 3 valt vaak op dat de klank-tekenkoppeling onvoldoende automatiseerd waardoor kinderen spellend blijven lezen en het tempo achterblijft.

Vanaf groep 4 maken de leerlingen kennis met de spellingsregels. Kenmerkend is dat het toepassen van de spellingsregels moeilijkheden oplevert, ook zien we vaak dat het leestempo achterblijft waarbij kinderen vaak wel precies kunnen lezen.

Tijdens het lezen kunnen kinderen moeite hebben met het leestempo of het precies lezen. Hierdoor kunnen problemen in het begrijpend lezen ontstaan. Daarnaast kunnen deze moeilijkheden ervoor zorgen dat een kind geen plezier beleeft aan het lezen van een boek. Dit is jammer omdat lezen zeer verrijkend is voor de taalontwikkeling van kinderen.

Binnen het voortgezet kunnen de (vreemde) talen en het lezen van langere teksten lastig zijn. In het basisonderwijs wordt veel aandacht besteedt aan het leren van de spellingsregels en grammaticale regels van het Nederlands, op het voortgezet onderwijs komen hier vaak meerdere talen bij en kunnen leerlingen niet altijd het tempo bijbenen.

Wanneer iemand ernstige problemen heeft bij de automatisering van het lezen en/of de spelling spreekt men van dyslexie. Een kenmerk van dyslexie is bovendien dat de moeilijkheden hardnekkig zijn. Dit betekent dat de moeilijkheden in het lezen en de spelling blijven bestaan, ondanks extra hulp en ondersteuning.

Wat doet de logopedist?

Een logopedist kan al vroeg risicofactoren met betrekking tot lees- en spellingsmoeilijkheden en dyslexie signaleren en snel begeleiding bieden. Aan jongere kinderen met moeilijkheden in de aanvankelijke lees- en spellingsontwikkeling kan een voorschottraining gegeven worden. Later wordt een systematisch opgebouwde training aangeboden waarbinnen spellingsregels voor de geschreven taal aan bod komen. Verder staan leesmotivatie en plezier centraal. Om de invloed van lees- en spellingsmoeilijkheden op het schoolse functioneren te verminderen kan bij de logopedie geoefend worden met het gebruiken van compenserende technieken zoals tekst-naar-spraak software en mindmappen.

Ook binnen het voortgezet onderwijs kan de logopedist hulp bieden. Verder kunnen sociaal-emotionele problemen mede door logopedische begeleiding verminderd of voorkomen worden. De logopedist is niet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven maar kan wel advies geven omtrent verdere diagnostiek. Daarnaast kan een logopedist door middel van extra begeleiding hardnekkigheid aantonen.

Kom in contact met ons team

5 + 15 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters