Facebook

Taal bij kinderen

Wanneer een jong kind in zijn of haar taal duidelijk achterblijft bij leeftijdsgenootjes, wordt gesproken van een vertraagde taalontwikkeling. Het kind spreekt bijvoorbeeld (nog) niet of opvallend minder, het spreekt in onvolledige, kromme zinnen of het begrijpt niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Het kan ook voorkomen dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen in het dagelijks leven: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

Wanneer het kind met een vertraagde taalontwikkeling naar de logopedie komt, onderzoekt de logopedist eerst uitgebreid de taal van het kind. Vervolgens kan een behandelplan worden gemaakt. De logopedische behandeling kan indirect of direct zijn. Bij een indirecte behandeling begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze hun kind kunnen helpen bij de taal. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint bijvoorbeeld het taalbegrip van het kind en werkt aan verbeteren van het luistergedrag. Daarnaast kunnen de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak worden geoefend. Wanneer het kind nog niet of nauwelijks spreekt, wordt er gewerkt aan het gebruiken van taal om een bepaald doel te bereiken, het imiteren van de ander, het maken van oogcontact en het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Bij de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind.

Voor meer informatie over logopedie bij kinderen met taalproblemen en de Hanen Oudercursus, die ook binnen onze praktijk gegeven wordt, kunt u dit filmpje bekijken.


Afasie

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Afasie, A (= niet) fasie (= spreken), betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Afasie is het meestal het gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, d.w.z. een hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor of een trauma. De taalproblemen uiten zich bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen. Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Deze mensen hebben dan ook vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Het taalvermogen van de meeste mensen met afasie bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten. Meestal is de linker-hersenhelft getroffen, de plek waar bij de meeste mensen het taalcentrum ligt. Niet alle functies zijn altijd even zwaar getroffen. Ook kan de taalstoornis wisselvallig zijn: woorden die iemand op het ene moment niet te binnen schieten, kunnen in een andere situatie moeiteloos over de lippen komen. Het intelligentieniveau blijft gelijk, mensen kunnen zich alleen niet meer of moeilijker verstaanbaar maken. Afasie is het ernstigste direct na de beschadiging. Tot ongeveer een half jaar erna treedt spontaan herstel op.

Wat doet de logopedist?

Bijna altijd is er na het ontstaan van afasie enig spontaan herstel van de taal. Zelden of nooit is dat herstel volledig. Toch is er met veel oefenen, telkens weer proberen en volhouden vaak enige verbetering te verkrijgen. Degene die kan helpen met het oefenen van de taal is de logopedist. Een logopedist geeft onder andere taaltherapie. Bij deze therapie staat het weer kunnen communiceren voorop. Eventueel kan hierbij gebruik gemaakt worden van alternatieve communicatiemiddelen, zodat het communiceren vergemakkelijkt wordt. De logopedist kan u hierin adviseren.